24
n/a
Загл. до 2004г. : Годишник на *Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика (ISSN 0861-8291) ;
50
n/a
До т.67 см. "Философско-исторический факультет". - Загл. парал. на болг. и франц. яз ;