1
n/a
2
n/a
3
n/a
4
n/a
5
n/a
Серия
Pavillons
6
n/a
7
n/a
8
n/a
9
n/a
10
n/a
Издано С.-Петербург, 1902-1904 г.
11
n/a
12
n/a
13
n/a
14
n/a
15
n/a
16
n/a
17
18
n/a
19
n/a
20
n/a
Серия
Volksbücher
21
n/a
22
n/a
23
Бумажное издание
Издано Berlin-Wilmersdorf, [1912] г.
Коллекция Lyrische Flugblätter
24
n/a
25
n/a
26
n/a
27
n/a
28
n/a
29
n/a
30
n/a
31
n/a
В издательстве Джона Белла вышли 140 пьес (1791-1795) ;
32
n/a
33
n/a
34
n/a
35
n/a
36
n/a
37
n/a
Серия
L'Arcobaleno.
38
n/a
39
40
n/a
41
n/a
42
n/a
43
n/a
44
n/a
45
n/a
46
n/a
47
48
n/a
49
n/a
50
n/a