1
Бумажное издание
Автор Schmid, Hans Ulrich
Издано München, cop.2012 г.
Коллекция Beck'sche Reihe
2
Бумажное издание
Издано München, 2013 г.
Коллекция Musil-Studien
3
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
4
Бумажное издание
Автор Erlhoff, Michael
Издано München, cop.2013 г.
5
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
Коллекция MAKOM
6
Бумажное издание
Автор Koslowski, Peter
Издано München, cop.2009 г.
7
Бумажное издание
Автор Hoerster, Norbert
Издано München, cop.2013 г.
Коллекция Beck'sche Reihe
8
Бумажное издание
Автор Gauger, Hans-Martin
Издано München, cop.2012 г.
Коллекция Beck'sche Reihe
9
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
10
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
Коллекция Eikones
11
Бумажное издание
Автор Ernst, Wolfgang
Издано München, cop.2013 г.
12
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
14
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
15
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
16
Бумажное издание
Издано München, [Cop.] 985 г.
Коллекция IFLA Publications
17
Бумажное издание
Автор Radkau, Joachim
Издано München, cop.2013 г.
18
Бумажное издание
Автор Mercier, Pascal
Издано München, cop.2013 г.
19
Бумажное издание
Автор Sinn, Hans-Werner
Издано München, 2012 г.
20
Бумажное издание
Автор Seidler, Christoph
Издано München, cop.2012 г.
21
Бумажное издание
Автор Ribeaud, José
Издано München, cop.2013 г.
22
Бумажное издание
Издано München, cop.2012 г.
23
Бумажное издание
Автор Mülder-Bach, Inka
Издано München, cop.2013 г.
24
Бумажное издание
Автор Senger, Harro von
Издано München, cop.2013 г.
25
Бумажное издание
Автор Beuys, Barbara
Издано München, cop.2012 г.
26
Бумажное издание
Автор Zöller, Elisabeth
Издано München, cop.2013 г.
27
Бумажное издание
Автор Zollinger, Albin
Издано München, cop.2013 г.
Коллекция Kollektion Nagel & Kimche
28
Бумажное издание
Автор Widmann, Carlos
Издано München, cop.2012 г.
29
Бумажное издание
Автор Berg, Sibylle
Издано München, cop.2013 г.
30
Бумажное издание
Автор Spies, Werner
Издано München, cop.2012 г.
31
Бумажное издание
Автор Assmann, Aleida
Издано München, cop.2013 г.
32
Бумажное издание
Автор Ogger, Günter
Издано München, 1999 г.
Коллекция Knaur
33
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
Коллекция Eikones
34
Бумажное издание
Издано München, cop.2011 г.
Коллекция Eikones
35
Бумажное издание
Издано München, cop.2013 г.
36
Бумажное издание
Издано München, cop.2009 г.
37
Бумажное издание
Автор Löffler, Sigrid
Издано München, 2014 г.
38
Бумажное издание
Автор Peters, Christoph
Издано München, cop.2003 г.
39
Бумажное издание
Автор Trojanow, Ilija
Издано München, cop.2013 г.
40
Бумажное издание
Автор Augstein, Jakob
Издано München, cop.2013 г.
41
Бумажное издание
Автор Friebe, Holm
Издано München, cop.2013 г.
42
Бумажное издание
Автор Schlögel, Karl
Издано München, cop.2013 г.
43
Бумажное издание
Издано München, 1973 г.
44
Бумажное издание
Автор Gruber, Sabine
Издано München, 2003 г.
45
Бумажное издание
Автор Knapp, Radek
Издано München, cop.2012 г.
46
Бумажное издание
Издано München, cop.2012 г.
Коллекция Eikones
48
Бумажное издание
Издано München, cop.2014 г.
49
Бумажное издание
Издано München, cop.2014 г.