1
Бумажное издание
Издано Warszawa, 1950 г.
2
Бумажное издание
Издано Warszawa, 1956 г.
3
Бумажное издание
Издано Warszawa, 1956 г.
4
Бумажное издание
Издано Warszawa, 1956 г.
5
Бумажное издание
Издано Warszawa, 1956 г.
6
Бумажное издание
Издано Krakow, 1956 г.
7
Бумажное издание
Издано Zloczow, B. r. г.
9
Бумажное издание
Издано Budapest, 1953 г.
10
Бумажное издание
Издано Krakowie, 1882 г.
11
Бумажное издание
Издано Stockholm, S.a. г.
Коллекция Skrifter af V. Rydberg
12
Бумажное издание
Издано Wadowice, 1926 г.
13
Бумажное издание
Издано Wadowice, 1927 г.
16
Бумажное издание
Издано Budapest, 1907 г.
17
Бумажное издание
Издано Budapest, 1982 г.
18
Бумажное издание
Издано Budapest, 1932 г.
20
Бумажное издание
Издано Gyoma, 1922 г.
21
Бумажное издание
Издано Milano, 1987 г.
22
Бумажное издание
Издано New York, s.a. г.
23
Бумажное издание
Издано Berkeley, cop. 1980 г.
24
Бумажное издание
Издано London, s.a. г.
25
Бумажное издание
Издано New York, 1976 г.
26
Бумажное издание
Издано Frankfurt a.M., 1843 г.
27
Бумажное издание
Издано New York, cop. 1882 г.
28
Бумажное издание
Издано London, s.a. г.
29
Бумажное издание
Издано Boston, cop. 1899 г.
30
Бумажное издание
Издано Chicago [a.o.], 1952 г.
31
Бумажное издание
Издано London, 1908 г.
32
Бумажное издание
Издано London, 1908 г.
34
40
Бумажное издание
Издано Berlin, S.a. г.
43
Бумажное издание
Издано Москва, 1937 г.
45
Бумажное издание
Издано Moskau, 1949 г.
47
Бумажное издание
Издано Munchen, cop.1995 г.
48
Бумажное издание
Издано Stuttgart, 1823 г.
49
Бумажное издание
Издано Berlin, 1981 г.