Rice Morgan

Kralların YürüyüŞü

FELSEFE YÜZÜ?Ü ani bir ba?ar? için her ?eye sahip: entrika, kar?? entrika, gizem, yi?it ?övalyeler, k?r?k kalpler ile dolu çiçekli a?klar, aldatma ve ihanet. Sizi saatlerce e?lendirecek ve her ya?taki okuyucuyu memnun edecek. Tüm fantezi okurlar?n?n kütüphanesinde bulunmas?n? tavsiye etti?imiz bir kitap. –Books and Movie Reviews, Roberto Mattos. KRALLARIN YÜRÜYÜ?Ü bizi, Thorun insanl??a yapt??? destans? yolculu?unda bir ad?m daha ileri götürüyor. Bir sava?ç? olmaya giden yolda, kim oldu?u, hangi güçlere sahip oldu?u konusunda daha çok ?eyi fark etmeye ba?l?yor. Zindandan kaç???n?n ard?ndan Thor, Kral MaGile yap?lan ba?ka bir suikast giri?imini ö?renip deh?ete dü?üyor. Kral öldü?ünde krall?k bir çalkant?ya dü?üyor. Taht için herkes rekabet ederken, Kral?n Meclisi aile dramlar?, güç mücadeleleri, ihtiraslar, k?skançl?klar, ?iddet ve ihanetle her zamankinden daha da me?gul durumda. Çocuklar aras?ndan bir veliaht seçilmek zorunda. Böylece kadim Hanedan K?l?c? yeni biri taraf?ndan ta??nma ?ans? bulabilir. Fakat bütün bunlar alt üst olabilir: suikast silah? bulundu ve suikastç?n?n bulunmas? yakla??rken ilmik s?k?la??yor. Ayn? anda MacGiller, Yüzük içinden yeni bir sald?r? yapmak üzere olan McCloudlar?n tehdidiyle kar?? kar??ya kal?yor. Thor, Gwendolynun a?k?n? yeniden kazanmak için sava??yor; fakat zaman yetmeyebilir. E?yas?n? toplamas? ve silah arkada?lar?yla birlikte Yüzer için haz?rlanmas? söylendi; tüm Lejyon üyelerinin hayatta kalmas? gereken yüz zorlu gün. Lejyon, insanl??a öncülük etmek için, Yüzü?ün korumas? olmadan Kanyonu geçmek ve Yabana girmek, Tartuvian Denizinde ejderhalar taraf?ndan gözlendi?i söylenen Sisler Adas?na gitmek zorunda.

Место издания<нет данных>
Издательство
Дата издания
ЯзыкТурецкий
Тематикабоевое фэнтези
ИсточникЛитРес : Иностранка
Значок книги
Доступность ?
Зеленым цветом отмечены экземпляры доступные для заказа, красным — временно недоступные.
Взять на дом
Электронное издание
Читать в библиотеке

# 1

НосительЭлектронное издание
МестонахождениеИнтернет
Сервис Заказать оцифровку книги